Vårt oppdrag er å forlenge rørnettets levetid gjennom teknologibaserte løsninger

Senspipe utvikler et oppskalerbart digitalt verktøy for bedre prioriteringer på vann-og avløpsnettet.  

Hensikten er å analysere en rekke faktorer for å gi ledningseiere en bedre forståelse av hvilke rør som er mest utsatt, samt den beste og mest effektive måten å reparere/erstatte dem på.

Vår løsning skal redusere kostnadene og være en miljøeffektiv metode for å oppnå det ledningseiere etterspør; en gamechanger for bransjen.

Vi vil

Gjøre mer informasjon anvendelig for ledningseiere. Det gjelder informasjon fra tjenester innen spyling, rørinspeksjon, graving og grøftefrie metoder. Det berører både informasjons-overlevering og tolking av data. En bonus er økt forståelse mellom yrkesgruppene.

Redusere kostnader! 
Ledningseiere har allerede tilgang til mye relevant data som ikke benyttes. Mere og bedre input gir bedre output, men det må settes i system.

Systematisere databehandlingen: 
Bedre grunnlag for avgjørelser og prioriteringer for hvilke rør som bør inspiseres og eventuelt utbedres. En god rørinspektør rapporterer det hen ser, og kun det. Vi setter dette sammen med mer data og erfaring som finnes hos både kommune og entreprenør, alt for å optimalisere både kostnader og -karbonfotavtrykk.

SENSPIPE  IS PRESENTED  BY:

Anders Martin Moe

Extensive experience with project management, sales, business development, engineering services and technical consultancy in several different areas and to a varied spectrum of customers within maritime, offshore, oil and gas, land-based industry and land-based transport.

Carl Christian Sibbern

Visionary strategist with a track record of creating success. Long experience from the energy-  and water industry. Has created teams that have built beacons within VA. These are sailed for decades later. Innovative and with a rare ability for quick implementation.

Val Sibbern

Partner, project manager, copywriter in several agencies. The collaboration with world-leading players within R&D in the water industry, including for the rehabilitation of district heating pipes. Involvement in SSTT and large contact network in the VA industry in Europe.

NN

NN

NN

Bærekraft og økonomi

Det må finnes økonomisk bærekraft for å få til et grønt skifte. Tiden for grønnvasking bør være over, det må lønne seg å satse på holdbarhet. Trykk på et symbol under for å se selv:

Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Rent vann er grunnleggende for vår helse og vår livskvalitet. Vann er en stor del av vår hverdag. Vann- og avløpsnettet er vår hjemmebane.

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Det er mange likhetstrekk mellom energi- og vannbransjen. Fjernvarme og vannkraft er eksempler på energiproduksjon der levetidskostnadene på ledningsnettet er av stor betydning.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Vi støtter innsatsene for at alle yrkesgrupper i vannbransjen skal få relevante fagbrev og den anerkjennelse de fortjener.

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Vi bruker både ny og kjent teknologi for en mer effektiv forvaltning av VA-nettet og dermed bærekraftig ressursbruk i hele kjeden fra vannreservoar til renseanleggene.

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Vann- og avløpsnettet er den usynlige infrastrukturen der veg, bygg og bane er den synlige. Vi jobber for den skjulte forsyningstjenesten som alle tar for gitt.

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Reduserte utslipp fra avløpsnettet er direkte knyttet til forbedring av marine miljøer. Kartlegging og utbedring av lekkasjer er en forutsetning for livet i fjorden. Våre erfaringer er knyttet til skandinaviske fjorder, men havet er så stort så stort...

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Vannbransjens forvaltning av ledningsnettet påvirker alle økosystem. Økt kunnskap om ledningsnettets tilstand, effektiv forvaltning og miljøriktig prioritering er en forutsetning for livet på land.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Vannbransjen er et globalt nettverk, der noen av oss er bransjeoverskridende. Ny kunnskap innen energi, vann, avløp, prosessindustri og forskning må inngå i morgendagens beslutninger - alt for en bærekraftig utvikling.

SENSPIPE

Krav til effektivitet, økonomi og bærekraft hos entreprenører og ledningseiere på VA-nettet endrer innkjøp og beslutninger. Tiltakene blir behovsstyrt på grunn av effektivitetskrav og bærekraftmål. Det gjelder for drift, vedlikehold, utbedring og utskifting.

Senspipe gir konkrete anbefalinger om prioriteringer og tiltak på ledningsnettet, for eksempel spyling, rørinspeksjon, tetthetsprøving, kumarbeider, utbedring eller utskifting. Vi sier noe om tidsperspektiv og hvordan øvrig planarbeide kan påvirke dette. Våre forslag til beslutninger inkluderer den enorme praktiske kunnskap som finnes hos lokale entreprenører, hos våre partnere og i vårt nettverk. Detter er en kompetanse som til nå ikke er godt nok utnyttet.

Bestepraksis fra grøfta samordnes med annen relevant informasjon for best mulig beslutning på det enkelte ledningsstrekk.

Kostnader og karbonfotavtrykk samtidig presentert, øker relevansen for beslutningstakere.

Nasjonale sikkerhetsmyndigheter i EU og Nord-Amerika krever større fokus på eierskap til denne type data. Senspipe er verktøyet som ivaretar dette.  

Senspipe representerer unik kombinasjon av kunnskap om kostnader, praktisk erfaring og hva som er relevant informasjon for beslutningstakere.

Senspipe blir viktig for optimal drift, sikkerhet, vannforsyning, helse og utvikling av nasjonale infrastrukturer.

Senspipe samordner informasjon for det enkelte ledningsstrekk, til bruk for de funksjoner som ledningseier måtte ønske; egne avdelinger, rådgivere og/eller entreprenører. Senspipe er dermed relevant for budsjettarbeider, byggemøter, politiske beslutninger m.v.

Senspipe finner sitt endelige digitale format i pilotprosjekter hos utvalgte aktører.

Ny kunnskap, nye krefter og ny teknologi ser og utnytter de fantastiske ressursene som finnes i lang erfaring. I vannbransjen er det for lite kapasitet til å løse utfordringene (etterslepet). Best mulig samordning mht målet om reduserte levetidskostnader blir da en forutsetning.

Besparing kan oppnås ved effektiv tolkning av relevante input, være seg det er rørmaterialer, geologi, kommunale planer, rørinspeksjonsrapporter (CCTV) og så videre. I mulighetsrommet mellom ulike systemer for datainnhenting og -arkivering vil SensPipe bistå med bedre beslutningsgrunnlag. Verdifull innsikt hos kommunal ekspertise og bransjens entreprenører kan få økt bruk samt sikres for ettertiden ved riktig digital tilnærming.

Ekspertmiljøene i Skandinavia er tilgjengelige. Vi kan samarbeide med – eller anbefale - ulike aktører for at slik erfaring på ledningsnettet skal komme ledningseierne til gode. Det være seg tolkning, prosjektering, modellering, metoder eller utførelse. Det finnes mye anvendelig erfaring der ute…

Åpne plattformer der eierskap til data er kjent og definert er en forutsetning for vår deltakelse; vi anser at ledningseiere selv bør eie egne data. GDPR-, helse-, forsknings- og sikkerhetsmotiver er relevant for oss. Vår forretningsmessige tilnærming er å  attrahere fremtidige medarbeidere, kunder og andre aktører til felles utvikling av SensPipe.

Økt bestillerkompetanse i bedre beslutningsgrunnlag vil redusere endringer og avvik i prosjektene.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller inputs så finnes vi her.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Email

info@xomeone.com

Phone number

+47 952 66 770

Our Location

Vitnesveien 18,
1560 Larkollen,
Norway

// //