«Klarer vi 3% lavere kostnader i det nasjonale etterslepet på vann- og avløpsnettet i Norge,
er det ca 10 milliarder sparte kroner. 3% er kun et tall, men 1%, 5% eller 10% er også kun tall.. »

Fremtidens kartlegging og digitalisering.

Senspipe samler, systematiserer og tolker informasjon

- for bedre prioriteringer i vann- og avløpsnettet.

Vedlikeholds- og utskiftingsbehov på ledningsnettet i landets kommuner er svært ulikt. Viljen til å tenke nytt er varierende og generelt for dårlig.

Økt innsikt ved hjelp av målere, sensorer, sjekklister, filmer og rapporter medfører økt kostnadsfokus, og de kommunale folkevalgte øker kravene til egne  ledningsforvaltere. Disse har allerede (for) liten kapasitet.

Andre bransjer har tatt i bruk ny teknologi for å bistå lokale beslutnings- og prioriteringsarbeider som dette; frigjøre tid hos egne verdifulle medarbeidere til å gjøre mere for flere. Bør ikke vannbransjen gjøre det samme?

Hva med din kommune?

Behovet for SensPipe 

-må avklares i små, definerte prosjekter sammen med kommunale ledningseiere. 

Vi vil

-Øke samspillet mellom rørinspektører og ledningseiere. Det gjelder både informasjonsoverlevering og   tolking av data. Det øker forståelsen mellom yrkesgruppene.

- Redusere kostnader! 
Ledningseiere har allerede tilgang til mye data, men mye brukes ikke. Mere og bedre    input gir bedre output, men det må settes i system.

- Systematisere databehandlingen:
Økt datamengde leder til bedre grunnlag for avgjørelser og    prioriteringer for hvilke rør som bør inspiseres og eventuelt utbedres.

- Erkjenne
at en god rørinspektør rapporterer det hen ser, og kun det. Vi setter dette sammen med data og    erfaring som finnes hos kommune og entreprenørene for å optimalisere kostnader og -karbonfotavtrykk.

SENSPIPE  PRESENTERES  AV:

Anders Martin Moe

Lang erfaring med prosjektledelse, salg, forretningsutvikling, ingeniørtjenester og teknisk rådgivning innen flere forskjellige områder og til et variert spekter av kunder innen maritim, offshore, olje og gass, landbasert industri og landbasert transport.

Carl Christian Sibbern

Visjonær strateg med historikk for å skape suksess. Lang erfaring fra energibransjen og ekspert på vannbransjen. Har skapt fyrtårn innen VA som det seiles etter i tiår senere. Nytenkende og med en sjelden evne til rask gjennomføring.

Val Sibbern

Partner, prosjektleder, copywriter i flere byråer. Samarbeidet med verdensledende aktører innen R&D i vannbransjen, bland annet for rehabilitering av fjernvarmerør. Engasjement i SSTT og stort kontaktnett i VA-bransjen  i Europa.

NN

NN

NN

Bærekraft og økonomi

Det må finnes økonomisk bærekraft for å få til et grønt skifte. Tiden for grønnvasking bør være over, det må lønne seg å satse på holdbarhet. Trykk på et symbol under for å se selv:

Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Rent vann er grunnleggende for vår helse og vår livskvalitet. Vann er en stor del av vår hverdag. Vann- og avløpsnettet er vår hjemmebane.

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Det er mange likhetstrekk mellom energi- og vannbransjen. Fjernvarme og vannkraft er eksempler på energiproduksjon der levetidskostnadene på ledningsnettet er av stor betydning.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Vi støtter innsatsene for at alle yrkesgrupper i vannbransjen skal få relevante fagbrev og den anerkjennelse de fortjener.

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Vi bruker både ny og kjent teknologi for en mer effektiv forvaltning av VA-nettet og dermed bærekraftig ressursbruk i hele kjeden fra vannreservoar til renseanleggene.

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Vann- og avløpsnettet er den usynlige infrastrukturen der veg, bygg og bane er den synlige. Vi jobber for den skjulte forsyningstjenesten som alle tar for gitt.

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Reduserte utslipp fra avløpsnettet er direkte knyttet til forbedring av marine miljøer. Kartlegging og utbedring av lekkasjer er en forutsetning for livet i fjorden. Våre erfaringer er knyttet til skandinaviske fjorder, men havet er så stort så stort...

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Vannbransjens forvaltning av ledningsnettet påvirker alle økosystem. Økt kunnskap om ledningsnettets tilstand, effektiv forvaltning og miljøriktig prioritering er en forutsetning for livet på land.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Vannbransjen er et globalt nettverk, der noen av oss er bransjeoverskridende. Ny kunnskap innen energi, vann, avløp, prosessindustri og forskning må inngå i morgendagens beslutninger - alt for en bærekraftig utvikling.

SENSPIPE

kan være en hel verdikjede, konkrete produkter eller utvalgte deler av en leveranse. Vi kan involvere oss i forskning og utvikling og vi kan være et fyrtårn for samlede leveranser innen prosjektering, bistand til utførelse og/eller kontrollordninger. Vi er med så lenge «it makes sense» og faktiske behov kommer til uttrykk i konkrete anbud egnet for samspillskontrakter.  Konkurransesituasjonen i vannbransjen er for dårlig, og eierskap til data er i beste fall uklart. Vi ønsker å bidra til mer transparens.

SensPipe sine kjerneverdier handler om bedre kartlegging og digitalisering; kunne tilby bearbeiding og tolkning av relevant informasjon for rør og kummer, altså et bedre beslutningsverktøy.

Kommunenes, konsulentenes og entreprenørenes samlede erfaring er en kunnskapsbase som bør digitaliseres, løftes frem, bli mer verdsatt og derigjennom få større nytte!

Vår visjon er at ny kunnskap, nye krefter og ny teknologi ser og utnytter de fantastiske ressursene som finnes i lokal erfaring, og vice versa. I vannbransjen er det for lite kapasitet til å løse utfordringene (etterslepet). Best mulig samordning mht målet om reduserte lekkasjer blir da en forutsetning.

Besparing kan oppnås ved effektiv tolkning av relevante input, være seg det er rørmaterialer, geologi, kommunale planer, rørinspeksjonsrapporter (TV) og så videre. I mulighetsrommet mellom ulike systemer for datainnhenting og -arkivering vil SensPipe bistå medbedre beslutningsgrunnlag. Vår hypotese er at verdifull innsikt hos lokal ekspertise og bransjens entreprenører kan få økt bruk samt sikres for ettertiden ved riktig digital tilnærming.

Ekspertmiljøene i Skandinavia er tilgjengelige. Vi kan samarbeide med – eller anbefale - ulike aktører for at slik erfaring på ledningsnettet skal komme din kommune til gode. Det være seg tolkning, prosjektering, modellering, metoder eller utførelse. Det finnes mye anvendelig erfaring der ute…

Åpne plattformer der eierskap til data er kjent og definert er en forutsetning for vår deltakelse; vi anser at ledningseiere selv bør eie egne data. Historien om GDPR-, helse-, forsknings- og sikkerhetsmotiver er relevant for vår holdning om dette. Vår forretningsmessige motivasjon er å skape et verktøy som attraherer fremtidige medarbeidere, kunder og andre aktører til felles utvikling avSensPipe.

Bestillerkompetansen som tilføres i bedre beslutningsgrunnlag vil redusere antall avviksmeldinger på større prosjekter, reduserer antall spylinger og rørinspeksjoner på samme rørstrekk, redusere antall timeverk på innleiet personell og så videre. Dette er vår hypotese.

Presentasjonen må være brukervennlig. SensPipe ønsker å bidra til dette i den enkelte kommune.  Sammen med kommunen vil vi presentere løsningsforslag til hjelp for mer bærekraftige og lønnsomme prioriteringer for vedlikehold og utskifting.

Er du enig?

Kontakt oss

Har du spørsmål eller inputs så finnes vi her.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Email

info@xomeone.com

Phone number

+47 952 66 770

Our Location

Vitnesveien 18,
1560 Larkollen,
Norway