XomeOne initierte mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

Muligheter til å skape helhet i en fragmentert bransje

-Jeg er utrolig glad for mulighetsanalysen av en fremtidig VA-bransje som Kommunal- og distriktsdepartementet nå har lagt frem. Det gir muligheter til å skape helhet i en fragmentert bransje. Vi er spesielt fornøyde med debatten som reises om en mer helhetlig og overordnet styring av det store ansvaret VA-bransjen representerer. Dessuten ser vi store muligheter for lokale SMB-bedrifter, dersom funnene i denne studien håndteres riktig. Styreleder i Xomeone AS, CC Sibbern, viser til at Mulighetsstudien for vann- og avløpssektoren kom i stand etter initiativ blant annet fra nettopp Xomeone.

Han er glad for at prosjektet, som er et fellesprosjekt mellom Helsemyndighetene og Kommunal- og distriktsdepartementet, nå har fått på bordet det han kaller en mulighetspakke med mange spennende ingredienser. Han er også opptatt av at dette kan bety større muligheter for å komme nærmere FNs bærekraftmål, og ikke minst sluttdokumentet fra Glasgow. Sibbern er godt kjent i VA-bransjen, hvor han har vært en sentral skikkelse i flere selskaper de siste 20 årene.

Fagdirektør Magnar Danielsen i KMD sier dette om mulighetsstudien og bakgrunnen for den: -Det var Xomeone AS som i et møte med oss i 2020 første gang nevnte stikkordet «mulighetsanalyse», og vi syntes det var en god ide. Mulighetsstudien vi nettopp har mottatt gir departementene et bedre kunnskapsgrunnlag for å løse utfordringene i VA-sektoren, ikke minst når det gjelder å redusere de store kostandene til ledningsfornyelse.

Magnar Danielsen, Fagdirektør i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Myndighetene

-Denne studien, som tar utgangspunkt i de funnene vi overleverte KMD i 2020, er brakt frem av meget kompetente fagmiljøer, underbygger i store trekk de funn som gjorde at vi tok initiativ til nettopp en slik studie allerede i 2019. En del av mulighetene studien peker på, vil imidlertid også by på store utfordringer for kommune-Norge. Vi må ikke stelle oss slik at vi går glipp av det flotte lokale engasjementet mange norske kommuner har på dette feltet. Dessuten har kommunene mye og god kompetanse om driftsassistanse, som både må sees og ivaretas.

-Betyr det at mulighetsstudien reiser flere problemer enn den løser? -Nei, på ingen måte. Dette er et utrolig bra håndverk som jeg tror vil bli et styringsdokument for det offentlige Norge fremover på dette feltet. Og nettopp derfor er det viktig at vi innser at studien medfører utfordringer vi må ta på alvor, både for den enkelte kommune og for deres kommunedirektører/tekniske ledelse. Dersom man – slik studien foreslår – løfter styringen av planlegging, utbygging og rehabilitering av VA-feltet opp på regionale enheter, og man samler myndighetsansvaret for avløp, må man samtidig gjøre kraftige grep for å sikre en fremtidig – ikke bare kortsiktig – finansiering av de tiltak som vedtas. Erfaringene fra veisektoren må tas på alvor, understreker Sibbern.

CC Sibbern, Styreleder i XomeOne AS

Bestillerkompetanse

-Ser du flere gledelige sider ved denne mulighetsstudien for vann- og avløpssektoren? -Svært mange. Det er trivelig å se at en bransje som jeg har jobbet i så lenge, nå virkelig kan få mulighet til å utvikle seg videre. Det er et samfunnsmessig viktig kapittel som nå påbegynnes, og vi setter pris på at både bestillerkompetanse og rolleblanding adresseres i den nye studien. Videre ser vi at samspillkontrakter og innovativ ledelse, som jo en del kommuner allerede benytter, blir løftet frem, så det er mye å glede seg over, sier en entusiastisk Sibbern. På spørsmål om han savner noe, sier han at han kunne ha ønsket seg en tydeligere problematisering av den utfordringen utenlandsk eierskap betyr for import av aktører på større prosjekter.

-Dette er et felt vi som samfunn bør se nærmere på, påpeker han ettertenksomt. -Du har jo jobbet lenge med de såkalte No Dig-løsningene, og dette fremheves som et viktig element i studien? -Ja, og det er positivt. Samtidig vil jeg understreke at det trengs mange mindre aktører lokalt for å løse oppgavene som ligger foran oss på dette feltet. Det både håper og tror jeg vil komme, for det er jo ikke akkurat slik at No Dig-løsningene er noe slags innovasjon. Dette er teknologi som har vært kjent – og i bruk – siden 1970-tallet, så det er velprøvet. Men vi har for tiden ikke noe godt fungerende marked akkurat på det feltet, og det kan være en hemsko for gjennomføringen av de mange gode forslagene i denne mulighetsstudien, slår han fast. Han tilføyer at det er viktig å ta høyde for at de lokale SMB-bedriftene må komme i inngrep med de mange kontraktene som skal og må lyses ut i sektoren framover:

Mulighetsstudien for vann- og avløpssektoren ble presentert forrige uke

-Vi må sikre at vi får et godt og variert marked. Ett av poengene er at større prosjekter er en stor – kanskje altfor stor – risiko å løpe for entreprenører som er rigget for mindre prosjekter. Dette kunne med fordel ha vært behandlet i studien, men jeg er ganske sikker på at dette vil komme når departementet og praktikerne skal gå inn i det studien peker på.

Ellers risikerer vi å komme i vanskelige og til dels uløselige situasjoner, slik vi har sett i det dysfunksjonelle markedet for elektrisk strøm i det siste. Så nettopp den overordnede styringen av sektoren som foreslås i studien kan bidra til å skape helhet i en fragmentert bransje. Dermed kan vi også komme monopolister til livs, og det er viktig, om vi skal sikre rent vann til flere for lavere kostnad på en bærekraftig måte, understreker Sibbern.

Studien finner man her.

Du kan lese mere om XomeOnes engagement i mulighetsstudien her.


Don't miss these stories: